Idézetek szakvéleményeimből

“Nem az út a fontos, hanem a helyes irány!”
iGEO-Igazságügyi földmérés

Az idézetek publikálása során tekintettel a személyiségi jogok védelmére bizonyos részek kihagyásra, és átfogalmazásra kerültek.

„ A földhivatali adatszolgáltatás szerint a tárgyi ingatlanok jelenleg érvényes ingatlan-nyilvántartási térképe a 64431/1975 (F.3) OFTH számú szabályzat előírásai szerint 1977 évben fotogrammetriai újfelmérési eljárással készült 1:2000-es méretarányú, EOV vetületi rendszerű analóg térkép terepi kiegészítő mérés nélküli digitális átalakításával készült. ”

„ … igazságügyi szakértő 1975. december 20.-án szakvéleményt készített a tárgyi … hrsz-ú földrészlet telekhatárának kitűzéséről. Az ingatlan korábban a … kataszteri helyrajzi számon szerepelt. A telekhatár megállapításához a ma már hatályon kívül helyezett 1926 évi újfelméréskor készített eredeti mérési vázlat bemérési adatait használta fel. ”

„ A feljelentésben megjelölt elbontott kerítés helye a 113, 109, 201 pontszámú pontok között volt, a megmaradt szakasza a 201, 106 pontszámú pontok között van. Megállapítható, hogy a … tavaszán elbontásra került kerítés, és e kerítés megmaradt szakasza teljes terjedelmében a …. hrsz. földrészlet földhivatalban nyilvántartott területére épült. Megállapítható továbbá, hogy az „új kerítés” teljes terjedelmében a …. hrsz. földrészlet területén van, az elbontásra került kerítéstől 1.28 és 1.05 méter távolságra. “

„ A perben korábban kirendelt két szakértő által kitűzött rekonstruált telekhatárt az ún. ponthiba megállapítása érdekében, az EOV vetületi rendszerű telekhatár-koordinátákat is összehasonítottam, és a koordinátakülönbség 0 – 0.09 méter között van. Az eltérés hibahatáron belülinek tekinthető. A szakértők véleményeiben archiválásra került méretek tanúsága alapján megítélésem szerint megállapítható, hogy ….-ben ….. szakértő ugyanoda jelölte a telekhatárt, mint …..-ben …. szakértő, amely megegyezik a jelenleg is érvényes ingatlannyilvántartási térképi határral. “

„ A ….. ….. és ….. hrsz-ú ingatlanok közös érvényes ingatlannyilvántartási térképi telekhatára a természetben az I. számú mérési vázlaton jelölt 1’ karó, 2’ karó, 3’ szeg pontok között van. A megjelölt telekhatár pontokról színes fénykép felvételek archiválásra kerültek a VI. számú mellékletben. ”

„ A 2004-től forgalomban lévő, hatályos DAT digitális alaptérkép a tárgyi földrészletek közös határvonalának térképi ábrázolásában a forgalomból kivont előző 1981 évi analóg (papír) térképtől eltér. Az eltérés mértéke pontosan kiszámítható, mivel az 1958. évi házhelyosztás numerikus telekhatár koordinátái (HKR: henger középső rendszer) transzformálhatóak a hatályos térkép (EOV: egységes országos vetületi rendszer) koordináta rendszerébe. Az eltérés helyét, és mértékét a perben kirendelt első szakértő szakvéleményében helyesen ábrázolta mérési vázlatán (1958. évi házhelyosztás: kék szín, és hatályos térkép: fekete szín között). ”

„ Véleményem szerint a vizsgált …, és … helyrajzi számú földrészletek közös határvonala vonatkozásában térképezési hiba nem állapítható meg, egyetértésben az elsőfokú közigazgatási hatóság ….. és másodfokú közigazgatási hatóság …., és …. számú határozataival, de ellentétben a perben kirendelt első szakértő véleményével szemben. ”

„ A korábban használt n-öl (négyszögöl) területi mérték a jelenleg használt mértékegységbe történő átváltásával megállapítható, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanok területi mértéke a telekjegyzőkönyv alapján …. hrsz.: 730 m2; …. hrsz: 1439 m2, összesen: 2169 négyzetméter. ”

„ A természetbeni használat, és a térképi telekhatár közötti eltérést piros színnel ábrázoltam. A nyugati oldalon -3.01 és -1.43 m az eltérés, a keleti oldalon pedig -1.75 és – 4.55 m az eltérés. ”

„ A területi eltérés helyének és pontos mértékének ismeretében rekonstruáltam az 1971-es megosztási vázrajz terület-kimutatásában szereplő 1620-1621 m2 területek szerinti osztóvonal helyzetét, melyet a mérési vázlaton a 2001 és 2002 pontok között szemléltetek. A rekonstruált osztóvonal helyzete a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi határtól 6.90 m-el Északi irányban van. A tárgyi osztóvonal helyzetét a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi keret alapján a VII. számú mellékletben részletesen dokumentált területszámítási, és területjavítási módszer szerint állapítottam meg. ”

” A hibahatárt meghaladó eltérést az 1978 évi megosztást készítő földmérő hibája okozta, véleményem szerint a 901 és 902 hrsz. ingatlanok közös térképi határvonalának változási vázrajzon történő téves térképezésével. Ennek következtében az ingatlan-nyilvántartási térképre helytelen határvonal került térképezésre a jelenleg hatályos 901 és 902 hrsz.-ú ingatlanok közös határa vonatkozásában. “

” Szakértői véleményem szerint az I. számú mérési vázlaton kimutatott hibahatárt meghaladó eltérés, egyértelműen térképezési hibára vezethető vissza, ellentmondásban az elsőfokú közigazgatási hatóság …./2014, és másodfokú közigazgatási hatóság …./2015 számú határozataival szemben, egyetértésben a perben kirendelt első szakértő véleményével. ”